Gwarancja

na produkty oferowane przez Eko-Rol sp. z o.o. z siedzibą w Tokarni

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Eko-Rol sp. z o.o. są towarami oryginalnymi, niewadliwymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
 2. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
  – obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Eko-Rol niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Eko-Rol usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Eko-Rol;
  – wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady Eko-Rol może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Eko-Rol może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Eko-Rol sp. z o.o.
 4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Eko-Rol za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sandeko.pl, następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji wraz z kopią dowodu zakupu. W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres:
  EKO-ROL Sp. z o.o., ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia z dopiskiem: “Reklamacja”
 5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Eko-Rol zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Eko-Rol zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Eko-Rol reklamacji.
 8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Eko-Rol wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2. W razie odstąpienia od umowy Eko-Rol zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.
 10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Eko-Rol innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
 11. Strony wyłączają odpowiedzialność Eko-Rol z tytułu rękojmi.
 12. W przypadku gdy Klient posiada wobec Eko-Rol zaległości w płatnościach za towar lub usługę, realizacja uprawnień z tytułu gwarancji zostanie wstrzymana do czasu uregulowania przeterminowanych należności.

Dane kontaktowe

EKO-ROL Sp. z o.o.
ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia

Biuro: +48 (41) 315 41 04; +48 531 010 294
Kopalnia piasku: +48 606 818 198
Dział księgowości: +48 (41) 315 46 05

E-mail: biuro@sandeko.pl

Formularz kontaktowy

  Kontakt
  z nami

  Dane kontaktowe

  EKO-ROL Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia

  Biuro: +48 (41) 315 41 04; +48 531 010 294
  Kopalnia piasku: +48 606 818 198
  Dział księgowości: +48 (41) 315 46 05

  E-mail: biuro@sandeko.pl

  Formularz
  kontaktowy

   Translate »
   Copyright © SANDEKO Polska 2024 | All Rights Reserved