Ogólne warunki sprzedaży

stosowane przez Eko-Rol sp. z o.o. z siedzibą w Tokarni

§1
Definicje

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży używa się wskazanych poniżej pojęć, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, należy przez to rozumieć:

 1. Sprzedający / Sprzedawca – Eko-Rol sp. z o.o. , ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia, NIP: 9591465148, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000003841.
 2. Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 3. Strony – Sprzedający i Kupujący.
 4. Towary / Wyroby – wszelkie produkty znajdujące się w ofercie sprzedaży Sprzedawcy.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 6. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 7. Wzorce Umów Kupującego – wzorce umów w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego, inne niż niniejsze OWS lub inne niż pozostałe ogólne warunki stosowane przez Sprzedawcę.
 8. Instrukcja obsługi – dokumentacja zawierająca zasady montażu i eksploatacji Wyrobów, przekazana Kupującemu przez Sprzedawcę.
 9. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna.
 10. Koszty Dodatkowe – wszelkie koszty ponoszone przez Kupującego obok ceny Towaru w przypadku, gdy Towar zgodnie z Umową Sprzedaży mają zostać dostarczony do miejsca odbioru innego niż siedziba Sprzedawcy, w szczególności koszty transportu, koszty ubezpieczenia Towaru na czas transportu, itp.
 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami prawa polskiego.

§2
Zakres zastosowania

 1. Niniejsze OWS stosuje się do wszystkich Umów Sprzedaży, w tym do czynności związanych z tymi umowami oraz do czynności poprzedzających zawarcie tych umów. Niniejsze OWS stosuje się także do przygotowywania i składania przez Kupującego zamówień i ofert, w tym także w odpowiedzi na oferty Sprzedawcy.
 2. OWS stosuje się w każdorazowo obowiązującej wersji. Aktualna wersja OWS doręczona zostaje Kupującemu przed zawarciem umowy. Aktualna wersja OWS dostępna będzie w wersji elektronicznej pod adresem: https://sandeko.pl/
 3. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
 4. OWS stanowią integralną cześć Umowy Sprzedaży.

§3
Zawarcie umowy

 1. . Informacje zamieszczone w katalogach, ogłoszeniach, reklamach, broszurach, itp., w tym na stronie internetowej Sprzedającego– nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nawet wówczas, jeżeli zaopatrzone zostały w stosowną cenę. Maja one charakter jedynie informacyjny i mogą ulegać zmianom.
 2. Zawarcie umowy wymaga złożenia zamówienia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  – Oznaczenie firmy Kupującego, wraz ze wskazaniem dokładnego adresu siedziby,
  – Podanie numer NIP,
  – Określenie wskazanego Towaru nazwą handlową lub symbolem umożliwiającym jego konkretyzację lub oznaczenie Usługi w sposób skonkretyzowany.
  – Podanie ilość zamawianego towaru,
  – Wskazanie preferowanego terminu (z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być krótszy niż siedem dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży), miejsca oraz sposobu dostawy
  Towaru/Usługi.
 4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie email, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Ponadto zamówienie może być złożone za pośrednictwem strony internetowej www.sandeko.pl/sklep-online/ i także wówczas przyjmuje się, że forma pisemna zamówienia jest dochowana.
 5. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o przyjęciu zamówienia Kupującego w terminie dwóch tygodni od daty jego doręczenia. Brak oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oznacza, że zamówienie Kupującego nie zostało przyjęte.
 6. W przypadku braku niektórych elementów zamówienia Sprzedawca ma prawo żądać ich uzupełnienia. 7. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia, z zastrzeżeniem zakupu dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.sandeko.pl/sklep/, którego funkcjonowanie reguluje odrębny regulamin.

§4
Cena

 1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny Towarów i Usług nie zawierają w szczególności kosztów załadunku, transportu, wysyłki, opakowania i ubezpieczenia oraz wyładunku. Koszty te ponosi Kupujący.
 2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów i rabatów na sprzedawane Wyroby i Usługi.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności na rzecz Sprzedającego na warunkach zawartych w umowie – przedpłata, przelew z odroczonym terminem płatności, płatność przy odbiorze (pobranie).
 5. Za datę płatności uważa się datę zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego lub w przypadku płatności przy odbiorze – datę odbioru zamówienia i płatności wartości pobrania.
 6. Nieuregulowanie należności w określonym terminie upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego spłaty zadłużenia lub zapłaty za zmówienie z góry.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% wartości zamówienia netto w terminie 7 dni od wezwania.

§5
Dostawa Towaru i obowiązki Kupującego

 1. W przypadku, gdy Kupujący wskazał inne miejsce odbioru Towaru lub wykonania Usługi niż siedziba Sprzedawcy, wówczas Kupujący ponosi wszelkie Koszty Dodatkowe związane z przesłaniem Kupującemu zamówionych Produktów.
 2. Dostawa winna nastąpić w terminie określonym w umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w ustalonym przez Strony harmonogramie dostaw – z zastrzeżeniem zapisów poniższych.
 3. Określony w umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w ustalonym przez Strony harmonogramie dostaw, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w momencie, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy (w szczególności poda niezbędne dane techniczne zamawianego towaru, dokładne miejsce dostawy, terminy dostaw, godziny, w jakich dostawa może być zrealizowana, osobę upoważnioną do przyjęcia towaru, numer kontaktowy, pod którym będzie można poinformować Kupującego o nieprzewidzianych przeszkodach w trakcie transportu mających wpływ na termin dostawy), a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy – gdy Kupujący dokona umówionych wpłat.
 4. Miejscem dostawy Wyrobów jest miejsce wskazane przez Kupującego, które winno spełniać, co najmniej następujące warunki minimalne: utwardzenie terenu i swobodny dojazd, umożliwiający wykonanie transportu samochodem o ładowności stosownej do wagi zamawianego Wyrobu.
 5. Potwierdzenie wydania Wyrobów następuje na dokumencie WZ, liście przewozowym, dokumencie CMR, protokole zdawczo-odbiorczym, ewentualnie na podstawie innych dokumentów wymaganych przez Kupującego, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym.
 6. Jeżeli Kupujący dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, za miejsce dostawy uważa się siedzibę Sprzedawcy.
 7. Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Towarów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku. Dostawa Towarów dokonywana przez Sprzedającego nie obejmuje jego rozładunku. W przypadku stwierdzenia wad Towarów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, wbudowaniem oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, zabezpieczenia Towarów przed zniszczeniem i złożenia zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Jeżeli Kupujący zabudował, wbudował Towary z wcześniej stwierdzonymi wadami, Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Towarów.
 8. W chwili odbioru Towarów przez Kupującego muszą być one sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym.
 9. W razie dalszej odsprzedaży Towarów, Kupujący zobowiązuje się, przy ich oferowaniu do posługiwania się wyłącznie zdjęciami, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Sprzedawcy (https://www.sandeko.pl/sklep-online/) lub zdjęciami uzyskanymi od Sprzedawcy, dbając przy tym, aby każdorazowo eksponowane było logo producenta. Także opis wyrobu zawsze musi zawierać wyraźne wskazanie producenta Towaru.
 10. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika.
 11. W przypadku, gdy Kupujący lub osoba wskazana, jako odbiorca nie odbierze Towaru w ustalonym terminie, Kupujący zobowiązany jest zawsze ponieść pełne koszty transportu towaru.
 12. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, posiadania względem Sprzedającego innych zaległych zobowiązań przez Kupującego, realizacja kolejnych dostaw może zostać przez Sprzedającego wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.
 13. Za datę odbioru Produktów uznaje się datę wydania Produktów Kupującemu w siedzibie Sprzedawcy lub datę wysłania Produktów Kupującemu.
 14. W przypadku opóźnienia odbioru Produktów Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z przechowaniem Produktów do momentu odbioru Produktów.
 15. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktów, wówczas obowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości netto (bez podatku od towarów i usług) Produktów objętych daną Umową Sprzedaży. Jeżeli opóźnienie dotyczy jednej z części Produktów objętych Umową Sprzedaży, podstawą naliczenia kary umownej jest wartość netto tej części Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie przy tym prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokości zastrzeżonych kar umownych.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydania Produktu różniącego się od Produktu wskazanego w Umowie Sprzedaży w przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez producenta w danym modelu lub typie Produktu po zawarciu Umowy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą mieć wpływu na funkcjonalność, jakość, wytrzymałość i estetykę Produktu. Dostarczenie Produktu różniącego się od określonego w Umowie Sprzedaży w takim zakresie nie stanowi zmiany Umowy i nie uprawnia Kupującego do odmowy odbioru Produktu.

§6
Wykonanie Usługi

 1. Miejscem wykonania Usług jest siedziba Sprzedającego, chyba, że co innego wynika w Umowy lub właściwości i rodzaju zamawianych Usług.
 2. Wykonanie Usługi może być stwierdzone protokołem odbioru potwierdzającym prawidłowość wykonania Usługi, ewentualnie określającym zastrzeżenia Kupującego.
 3. Określony w umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w ustalonym przez Strony harmonogramie, termin wykonania Usługi ulega wydłużeniu w razie opóźnienia Kupującego w wykonaniu obowiązków umownych, w szczególności opóźnienia w przekazaniu Sprzedającemu wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi, a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem Usługi, o okres opóźnienia w dokonaniu umówionych wpłat.
 4. Zapisy OWS dotyczące sprzedaży Towarów stosuje się odpowiednio do Usług.

§7
Przejście ryzyka

 1. W braku odmiennych ustaleń załadunek, wysyłka, transport, w tym wywóz, przewóz i wyładunek Towarów objętych Umową Sprzedaży następuje na ryzyko Kupującego.
 2. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z momentem opuszczenia magazynów Sprzedawcy. Dotyczy to również dostarczenia części Towarów, a także sytuacji, gdy Sprzedawca ponosi Koszty Dodatkowe.
 3. Jeżeli wysyłka lub odbiór Towarów opóźniają się z powodu przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w pierwotnie ustalonym terminie wysyłki lub odbioru. Począwszy od tego momentu Towary przechowywane są na koszt Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca może zawrzeć na koszt i ryzyko Kupującego umowę ubezpieczenia Towarów, o ile zażąda tego Kupujący. Sprzedawca jest wówczas uprawniony do żądania od Kupującego zaliczki na pokrycie kosztów ubezpieczenia. Sprzedawca nie ponosi ryzyka i skutków wyboru ubezpieczyciela.

§8
Warunki płatności

 1. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Sprzedający może wymagać uiszczenia przez Kupującego przedpłaty (zaliczki).
 3. Za opóźnienie w płatności Sprzedający może naliczyć odsetki maksymalne za opóźnienie.
 4. W przypadku zaległości Kupującego z tytułu płatności za Towar lub Usługę, realizacja uprawnień z tytułu gwarancji zostaje wstrzymana do czasu uregulowania tych zaległości.
 5. Sprzedający może zaliczyć płatności za Towary i Usługi na poczet najstarszych zaległości według własnego uznania.
 6. Kupujący upoważnia niniejszym Sprzedawcę do dokonywania potrąceń, w tym umownych, wszelkich wierzytelności przysługujących Sprzedawcy wobec Kupującego z wszelkimi, także niewymagalnymi, wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu wobec Sprzedawcy.

§9
Zastrzeżenie prawa własności

 1. Do czasu pełnej zapłaty za Towary pozostają one własnością Sprzedającego.
 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie ponad 14 dni, Sprzedający może od Umowy odstąpić. Uprawnienie to przysługuje przez okres jednego roku od upływu terminu płatności. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie nieopłacone Wyroby i dostarczyć je do miejsca wskazanego przez Sprzedającego.
 3. W przypadku zwrotu Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności Kupujący obowiązany jest zapłacić Sprzedawcy odpowiednie wynagrodzenie za zużycie lub uszkodzenie tego Towaru.

§10
Nadzwyczajna zmiana stosunków i siła wyższa

 1. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych, handlowych, finansowych lub politycznych, których strony nie przewidziały zawierając umowę, a powodujących, że wykonanie Umowy Sprzedaży byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia negocjacji warunków wykonania Umowy Sprzedaży celem przywrócenia równowagi kontraktowej.
 2. W przypadku niemożności wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży z powodu działania siły wyższej wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w czasie działania siły wyższej.
 3. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde nagłe, nieprzewidywalne zewnętrzne zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży, mające wpływ na realizację obowiązków stron, któremu strony nie mogły zapobiec, a w szczególności pożar, powódź, wybuch, wichura, trzęsienie ziemi, wojna, zamieszki, klęska żywiołowa, decyzja organów państwowych bez względu na to czy jest ona zgodna z prawem, czy też nie, trudności w zakupie komponentów do produkcji, akt sabotażu, przerwy w dostawie energii, gazu, wody, ogrzewania, awarie urządzeń, strajki, itp.

§11
Prawa autorskie

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Utwory wskazane w zdaniu poprzedzającym Kupujący może wykorzystywać jedynie do celów związanych z wykonaniem umowy i utwory te nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

§12
Gwarancja oraz reklamacja

 1. Sprzedający udziela na sprzedawane To wary gwarancji- na warunkach określonych poniżej, jak również w załączonych do sprzedaży dokumentach, w szczególności instrukcji użytkowania producenta- liczonej od ich wydania Kupującemu. Długość gwarancji uzależniona jest o rodzaju Towaru – szczegółowe terminy gwarancji dla poszczególnych Wyrobów określa Załącznik nr 1 do niniejszych OWS.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Eko-Rol sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 48 godzin od wykrycia wad. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zawierać opis oraz dokumentację zdjęciową wad towaru pod rygorem bezskuteczności.
 3. Towar reklamowany powinien zostać dostarczony do Sprzedającego na adres Eko-Rol Sp. z o.o. , ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu dokument zakupu Towaru reklamowanego.
 5. Gwarancja zostaje wyłączona w przypadku eksploatacji Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami lub zaleceniami producenta. Podobnie gwarancja nie obejmuje wad Towaru wynikłych wskutek użycia nieodpowiednich materiałów i urządzeń do zamontowania Wyrobów oraz niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Wyrobów.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty w terminie wskazanym na fakturze za Wyroby.
 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych Towarach.
 8. Jeśli Kupujący reklamuje braki lub wady Towaru, nie może go nadal używać.
 9. Gwarancja może być realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Wyrób znajduje się poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykonywania uprawnień wynikających z Gwarancji, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Wyrób do siedziby Sprzedającego.
 10. W związku z udzieloną gwarancją jakości, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączona jest także odpowiedzialność odszkodowawcza za wady fizyczne rzeczy na zasadach ogólnych (w tym art. 471 i następnych Kodeksu cywilnego), chyba, że wada ta powstała w wyniku celowego działania Sprzedawcy.
 11. Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego Towaru.
 12. Powyższe zapisy dotyczące Towarów stosuje się odpowiednio do gwarancji za Usługi.

§13
Przechowanie Towaru

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru Wyrobów w terminie określonym w Umowie, Sprzedający będzie miał prawo obciążyć go kosztami magazynowania w wysokości 1% wartości zamówienia netto Wyrobów, za każdy rozpoczęty dzień. W takim przypadku wydanie Wyrobów Kupującemu może nastąpić pod warunkiem zapłaty kosztów przechowania Wyrobów.

§14
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego Eko-Rol sp. z o.o. z siedzibą ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia, REGON: 292379421, NIP: 9591465148.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- sprzedaży Towarów lub Usług.
 3. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane do podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, tj. biura rachunkowe, przewoźnicy czy spółki powiązane- jedynie w celu należytego wykonania umowy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 6. Kupujący posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy.
 9. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w celu realizacji umowy.

§15
Zapisy końcowe

 1. Prawem właściwym dla realizacji roszczeń związanych z zakupem Towarów i Usług jest prawo polskie.
 2. Wszelkie zmiany Umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym dla dochowania formy pisemnej oświadczenia woli stron mogą być wyrażane także za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Eko-Rol Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle zawieranych Umów (w tym dotyczących zawarcia umowy, ustalenia jej treści, zmiany umowy, ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) będzie Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do Konsumentów.
 6. Kupujący oświadcza, że otrzymał OWS, zapoznał się z ich treścią i ją akceptuje.

Dane kontaktowe

EKO-ROL Sp. z o.o.
ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia

Biuro: +48 (41) 315 41 04; +48 531 010 294
Kopalnia piasku: +48 606 818 198
Dział księgowości: +48 (41) 315 46 05

E-mail: biuro@sandeko.pl

Formularz kontaktowy

  Kontakt
  z nami

  Dane kontaktowe

  EKO-ROL Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 207, 26-060 Tokarnia

  Biuro: +48 (41) 315 41 04; +48 531 010 294
  Kopalnia piasku: +48 606 818 198
  Dział księgowości: +48 (41) 315 46 05

  E-mail: biuro@sandeko.pl

  Formularz
  kontaktowy

   Translate »
   Copyright © SANDEKO Polska 2024 | All Rights Reserved